ટ્રાઈઝો (ટ્રાઈઝોફોસ ૪૦% ઈસી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • તે ઈયળો અને ચુસીયા જીવાતને નિયંત્રિત કરવાનું કામ કરે છે 
  • પ્રમાણ : 200-800 મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન