ડેલ ટ્રાઈઝો (ડેલ્ટામેથ્રિન ૧% + ટ્રાઈઝોફોસ ૩૫ % ઇસી )

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત : ટપકા વાળી ઈયળ , ગુલાબી ઈયળ, સફેદ માખી, ડુંખની ઈયળ અને ફળની ઈયળ,મોલો મચ્છી,લીલી પોપટી
  • પ્રમાણ :૧૬૫ -૨૮૦ મિલી / ૬૦૦-૧૦૦૦ લીટર પાણી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન