પાટીદાર ૫૫૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ - સફેદ (૪ કિ.ગ્રા.)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડવાની ઊંચાઈ ૨૦૦ થી ૨૧૦ સે મી. છોડવો ઘણા સમય સુધી રહે છે.
  • દાણા સફેદ કલર અને ચમકદાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન