પાટીદાર ૫૫૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડવાની ઊંચાઈ ૧૮૦ થી ૨૦૦ સે.મી.
  • દાણા નારંગી પીળો કલર અને અર્ધ ગોલોકર 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન