પાટીદાર ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • દાણા નારંગી કલર, હલકા દાંતાકાર અને મધ્યમ માંથી ચપટ્ટા .
  • છોડવાની ઊંચાઈ ૨૧૦ થી ૨૨૫ સે મી.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન