વેસ્ટર્ન સી ૬૦ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹975
મુખ્ય મુદ્દા:

  • આશરે ૧૦૦ થી ૧૦૫ દિવસોમાં પાકતી જાત છે.
  • આ જાતના છોડ ઉપર ૬૦ દિવસો બાદ ૫૦ ટકા ફુલ આવે છે.
  • સીધી વૃધ્ધિ કરતાં, મધ્યમ ઊંચાઈના છોડ. સીધી નીકળતી, લાંબી ડાળી અને વધુ પ્રશાખાઓ.
  • દાણા મધ્યમ જાડાઈના લાંબા.
  • રસ ચૂસનાર જીવાતો સામે પ્રતિકારક છે.
  • છોડમાં સુકારા પ્રતિ વધુ પ્રતિકારક.
  • આ જાતના છોડ પર શાખા અને ઉપશાખાઓનું પ્રમાણ વધારે હોવાના કારણે ઉત્પાદન સારૂ મળે છે.
  • અધિક સુગંધિત તેલ હોવાથી બજારમાં વધુ ભાવ મળે છે અને નિકાસ માટે વધારે માંગ રહે છે.
  • આ જાતના બીજ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા અને ઇમીડાક્લોપ્રીડ પોલીમર આવરીત હોવાથી બીજની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે જેથી ખર્ચ ઘટે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન