કૃષિ-ઓજાર

એસ એગ્રી ઉડાન ડ્રોન સર્વિસ
એસ એગ્રી ઉડાન ડ્રોન સર્વિસ
વધુ વિગત
તાડપત્રી (28*32)
તાડપત્રી (28*32)
વધુ વિગત
ઋષિ થ્રેશર 20/30
ઋષિ થ્રેશર 20/30
વધુ વિગત
તાડપત્રી (18*24)
તાડપત્રી (18*24)
વધુ વિગત
તાડપત્રી (12*15)
તાડપત્રી (12*15)
વધુ વિગત
ગરુડ રોટાવેટર 5 FT
ગરુડ રોટાવેટર 5 FT
વધુ વિગત
લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર HM4
લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર HM4
વધુ વિગત
ઋષિ જંગીર 4500
ઋષિ જંગીર 4500
વધુ વિગત
ઋષિ હાયડ્રૉલીક પલટી પ્લાંઉ
ઋષિ હાયડ્રૉલીક પલટી પ્લાંઉ
વધુ વિગત
ઋષિ કલ્ટીવેટર
ઋષિ કલ્ટીવેટર
વધુ વિગત
ઋષિ સીડ ડ્રિલ / ઓરણી 9 દાતા
ઋષિ સીડ ડ્રિલ / ઓરણી 9 દાતા
વધુ વિગત
ગરુડ રોટાવેટર 3.5 FT
ગરુડ રોટાવેટર 3.5 FT
વધુ વિગત
ઋષિ ડિસ્ક હેરરો
ઋષિ ડિસ્ક હેરરો
વધુ વિગત
ગરુડ રોટાવેટર 6 FT
ગરુડ રોટાવેટર 6 FT
વધુ વિગત
ઋષિ ચાફ્ કટર - ટ્રેક્ટર ચાલક
ઋષિ ચાફ્ કટર - ટ્રેક્ટર ચાલક
વધુ વિગત
લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર બ્લોવર
લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર બ્લોવર
વધુ વિગત
લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર HM4 + પલ્વરાઇઝર
લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર HM4 + પલ્વરાઇઝર
વધુ વિગત
ઋષિ થ્રેશર 24/32
ઋષિ થ્રેશર 24/32
વધુ વિગત
ઋષિ સીડ ડ્રિલ / ઓરણી 11 દાતા
ઋષિ સીડ ડ્રિલ / ઓરણી 11 દાતા
વધુ વિગત