પશુ-પાલન

કર્તવ્ય મિલ્કી ઘાસચારો (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય મિલ્કી ઘાસચારો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત સોના પ્લસ (ત્રણ સાલી ) રજકો (૨ કિગ્રા)
જયનિત સોના પ્લસ (ત્રણ સાલી ) રજકો (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક યમ્મી (ચિકોરી બીજ) (૧ કિલો)
રેમિક યમ્મી (ચિકોરી બીજ) (૧ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય સ્વીટી ઘાસચારો (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય સ્વીટી ઘાસચારો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૧૧૫૫ રજકા બાજરી (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૧૧૫૫ રજકા બાજરી (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન હરા સંશોધિત રજકા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન હરા સંશોધિત રજકા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રન હાઈબ્રીડ બાજરી
ઈન્ડો યુએસ રન હાઈબ્રીડ બાજરી
વધુ વિગત