પોષણ

જી - વીન  ફેરોસલ્ફ એક્સ્ટ્રા (૧.૧૦૦ કિગ્રા)
જી - વીન ફેરોસલ્ફ એક્સ્ટ્રા (૧.૧૦૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી મેજિક રૂટ્સ છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો (10 ગ્રામ)
ઈન્ફિનિટી મેજિક રૂટ્સ છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો (10 ગ્રામ)
વધુ વિગત
જી - વીન બ્લેક બોલ્ડ (૫ કિગ્રા)
જી - વીન બ્લેક બોલ્ડ (૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
MVA ORGANICS સમૃધ્ધગોલ્ડ (૨૫ કિગ્રા)
MVA ORGANICS સમૃધ્ધગોલ્ડ (૨૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જી - વીન  ડ્રિપ કીટ (૧૬ કિગ્રા)
જી - વીન ડ્રિપ કીટ (૧૬ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જી - વીન સુપર કેલ્ક (૨૫ કિગ્રા)
જી - વીન સુપર કેલ્ક (૨૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જી - વીન ગ્રોથ (૨૫૦ મિલી)
જી - વીન ગ્રોથ (૨૫૦ મિલી)
વધુ વિગત
જી - વીન ચીપકુ (૫૦ મિલી)
જી - વીન ચીપકુ (૫૦ મિલી)
વધુ વિગત
જી - વીન ડી એ પી જી (૫૦૦ મિલી)
જી - વીન ડી એ પી જી (૫૦૦ મિલી)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ બાયોશ્યોર છોડ નિયામક(100 ગ્રામ)
કૃષિકલ્પ બાયોશ્યોર છોડ નિયામક(100 ગ્રામ)
વધુ વિગત
જી - વીન ચેલેન્જ (૨૫૦ ગ્રામ)
જી - વીન ચેલેન્જ (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જી - વીન કાર્બન - ૯૫ (૨૫૦ ગ્રામ)
જી - વીન કાર્બન - ૯૫ (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
MVA ORGANICS R 95 ( ૧ કિગ્રા -  ૫૦૦ ગ્રામ +  ૫૦૦ ગ્રામ)
MVA ORGANICS R 95 ( ૧ કિગ્રા - ૫૦૦ ગ્રામ + ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
મેક્સિમા મેક્સ જીઆઇબીબી (જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 % એલ )છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો
મેક્સિમા મેક્સ જીઆઇબીબી (જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 % એલ )છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો
વધુ વિગત
મેક્સિમા JA 63 બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ(૧૦ ગ્રામ)
મેક્સિમા JA 63 બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ(૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી રૂટ્સ પાવર છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો (100 ગ્રામ)
ઈન્ફિનિટી રૂટ્સ પાવર છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો (100 ગ્રામ)
વધુ વિગત
જી - વીન  હ્યુમીફલો (૧ લિટર)
જી - વીન હ્યુમીફલો (૧ લિટર)
વધુ વિગત
જી - વીન  લાઈટ પ્રો (૧ લિટર)
જી - વીન લાઈટ પ્રો (૧ લિટર)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ રજત
ક્રિસ્ટલ રજત
વધુ વિગત
જી - વીન બ્રાસ - ૧૦ (૫૦ મિલી)
જી - વીન બ્રાસ - ૧૦ (૫૦ મિલી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા ડુરાંટો બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ (૧૦ મીલી)
મેક્સિમા ડુરાંટો બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ (૧૦ મીલી)
વધુ વિગત
MVA ORGANICS ગોલ્ડન ગ્રો (૧ લીટર)
MVA ORGANICS ગોલ્ડન ગ્રો (૧ લીટર)
વધુ વિગત
જી - વીન ગ્વુરીયા (૫૦૦ મિલી)
જી - વીન ગ્વુરીયા (૫૦૦ મિલી)
વધુ વિગત
MVA ORGANICS જી  પાવર (૫૦૦ મીલી)
MVA ORGANICS જી પાવર (૫૦૦ મીલી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા વોરંટી SL બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ
મેક્સિમા વોરંટી SL બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ
વધુ વિગત
મેક્સિમા JA 63 બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ(૧૦ મીલી)
મેક્સિમા JA 63 બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ(૧૦ મીલી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ બાહુબલી ગોલ્ડ
ક્રિસ્ટલ બાહુબલી ગોલ્ડ
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી મેજિક ફલાવરબૂસ્ટર છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો(૨૦ ગ્રામ )
ઈન્ફિનિટી મેજિક ફલાવરબૂસ્ટર છોડ વૃદ્ધિ નિયમનકારો(૨૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ હુંમેક્સ
ક્રિસ્ટલ હુંમેક્સ
વધુ વિગત
MVA ORGANICS જી વન
MVA ORGANICS જી વન
વધુ વિગત
જી - વીન ઈમ્યુનિટી પ્લસ (૨૦ મિલી)
જી - વીન ઈમ્યુનિટી પ્લસ (૨૦ મિલી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા વન્ડર પ્લસ SL બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ
મેક્સિમા વન્ડર પ્લસ SL બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ટાઇગર ન. ૧ / ટાઇગર પ્લસ
ક્રિસ્ટલ ટાઇગર ન. ૧ / ટાઇગર પ્લસ
વધુ વિગત
મેક્સિમા વન્ડરઝાયમ બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ
મેક્સિમા વન્ડરઝાયમ બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ
વધુ વિગત
મેક્સિમા મેક્સીગોલ્ડ પ્લસ બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ (૨૫૦ મિલી)
મેક્સિમા મેક્સીગોલ્ડ પ્લસ બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ (૨૫૦ મિલી)
વધુ વિગત
મુખ્ય નિંદામણ : વાર્ષિક ઘાસ અને પોહળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ પ્રમાણ : 400-800 ગ્રામ /એકર
મુખ્ય નિંદામણ : વાર્ષિક ઘાસ અને પોહળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ પ્રમાણ : 400-800 ગ્રામ /એકર
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સ્ટાટર GIBB(જીબ્રેલીક એસિડ 0.186 % SP)
ક્રિસ્ટલ સ્ટાટર GIBB(જીબ્રેલીક એસિડ 0.186 % SP)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ રેસ્કયુ પાવડર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ રેસ્કયુ પાવડર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ જીઓ કેર - દાણાદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ જીઓ કેર - દાણાદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ બીએલકે - દાણાદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ બીએલકે - દાણાદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ થ્રિપ્સ ક્રાંતિ (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ થ્રિપ્સ ક્રાંતિ (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ થ્રિપ્સ ક્રાંતિ (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)  1 લિટર
મીનફર્ટ થ્રિપ્સ ક્રાંતિ (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ) 1 લિટર
વધુ વિગત
મીનફર્ટ ટાઇગર બૂસ્ટર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ ટાઇગર બૂસ્ટર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ બીએલકે - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ બીએલકે - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ જીબીઆર - દાણદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ જીબીઆર - દાણદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ જીબીઆર - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ જીબીઆર - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત
મીનફર્ટ હયુમીક્રોન્સ - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
મીનફર્ટ હયુમીક્રોન્સ - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)
વધુ વિગત