બિયારણ

રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૪ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૪ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કોબ્રા રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કોબ્રા રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન બાહુબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન બાહુબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી પ્રચંડ પ્રો પ્લસ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી પ્રચંડ પ્રો પ્લસ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક GW 496 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 496 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ફૂલે વિક્રમ ચણા (૪o કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ફૂલે વિક્રમ ચણા (૪o કિગ્રા)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કવચ-૫ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કવચ-૫ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ક્રીષા રિસર્ચ જીરું
કૃષિકલ્પ ક્રીષા રિસર્ચ જીરું
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત દેવતા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
જયનિત દેવતા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત-૫૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
જયનિત-૫૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક કસ્તુરી રિસર્ચ ડુંગળી (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક કસ્તુરી રિસર્ચ ડુંગળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર શક્તિ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર શક્તિ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક GW 451 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 451 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી 90 હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી 90 હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૩૦૨ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૩૦૨ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૦૩ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૦૩ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી ઠીગુંજી રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી ઠીગુંજી રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી 46 ડી 55 ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી 46 ડી 55 ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક-૫ જીરું (૨ કિલો)
રેમિક-૫ જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 22 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય 22 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત અન્નદાતા રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
જયનિત અન્નદાતા રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ સિંઘમ બીજી II કપાસ ( ૪૭૫ ગ્રામ)
કૃષિકલ્પ સિંઘમ બીજી II કપાસ ( ૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય સુપર્બ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
કર્તવ્ય સુપર્બ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
શુભ લાભ હાઈબ્રીડ મરચાં નિશા (10 ગ્રામ )
શુભ લાભ હાઈબ્રીડ મરચાં નિશા (10 ગ્રામ )
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ડી ૫૫૧ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી ડી ૫૫૧ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક GW 173 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 173 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી રેમ્બો રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
કર્ણાવતી રેમ્બો રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ગોલ્ડી મીઠી મકાઈ (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ગોલ્ડી મીઠી મકાઈ (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
રેમિક લોક-૧ ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક લોક-૧ ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય-23 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય-23 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય- 101 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય- 101 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક રતન ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
રેમિક રતન ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક સુપર ધાણા (૫ કિલો)
રેમિક સુપર ધાણા (૫ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 41 રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 41 રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત અવતાર રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
જયનિત અવતાર રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સેલિબ્રેશન હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક સેલિબ્રેશન હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 302 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 302 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી સુવાસ-5 રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
કર્ણાવતી સુવાસ-5 રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય નિશા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય નિશા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન બહાર સંશોધિત રાયડો( ૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન બહાર સંશોધિત રાયડો( ૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક સરિતા ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
રેમિક સરિતા ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ટીપ ટોપ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ટીપ ટોપ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક વિટાપી રિસર્ચ કંકોડા (૧૦૦ ગ્રામ)
રેમિક વિટાપી રિસર્ચ કંકોડા (૧૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત તેજ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
જયનિત તેજ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક 511 રિસર્ચ તુવેર (૧ કિલો)
રેમિક 511 રિસર્ચ તુવેર (૧ કિલો)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી 25D51 બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી 25D51 બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૨૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૨૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન લાઇટ રેડ ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન લાઇટ રેડ ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૫૫૫+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૫૫૫+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૨૮ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૨૮ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કોબ્રા એક્સ્પ્રેસ રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કોબ્રા એક્સ્પ્રેસ રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય kscu - 11 કાકડી (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય kscu - 11 કાકડી (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત લીડર ગમ ગુવાર એક સોટી વાળા (૨ કિગ્રા)
જયનિત લીડર ગમ ગુવાર એક સોટી વાળા (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર રોશન રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા )
પોકાર રોશન રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા )
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક રેડ N -53 ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક રેડ N -53 ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૬ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૬ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન મધુર હાઇબ્રિડ મીઠી મકાઈ(૫૦૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન મધુર હાઇબ્રિડ મીઠી મકાઈ(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૦૫ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૦૫ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર કામિની મગફળી (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર કામિની મગફળી (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય- 05 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય- 05 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૧૨ એ ૪૦ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૨ એ ૪૦ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી જમ્બો બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી જમ્બો બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ(૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ(૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય તપન મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય તપન મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મોદીજી બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મોદીજી બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી તેજસ રિસર્ચ ચણા (૧૦ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી તેજસ રિસર્ચ ચણા (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય - 03 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય - 03 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
શુભ લાભ સુપર નિશા F1 હાઈબ્રીડ મરચાં (10 ગ્રામ )
શુભ લાભ સુપર નિશા F1 હાઈબ્રીડ મરચાં (10 ગ્રામ )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન રોયલ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન રોયલ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 301 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 301 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય નગમા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય નગમા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૭૬ હાઇબ્રિડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૭૬ હાઇબ્રિડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક વેગન રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક વેગન રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત એક્સ.એલ.-૫૦૫૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
જયનિત એક્સ.એલ.-૫૦૫૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત પુજન રિસર્ચ તલ (કાળા) (૫૦૦ ગ્રામ)
જયનિત પુજન રિસર્ચ તલ (કાળા) (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર શક્તિ ગોલ્ડ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર શક્તિ ગોલ્ડ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૧૩૩૬ હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૩૩૬ હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત પાવર રિસર્ચ રાયડો (પીળી સરસોં ) (૧ કિગ્રા)
જયનિત પાવર રિસર્ચ રાયડો (પીળી સરસોં ) (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય સુપર બુલેટ
કર્તવ્ય સુપર બુલેટ
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૨૨૭૩ હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૨૨૭૩ હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી બોન્ડ 72 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
કર્ણાવતી બોન્ડ 72 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 21 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય 21 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે - ૮૦ ધાણા (૨ કિગ્રા )
સાયબ્રીડ કે - ૮૦ ધાણા (૨ કિગ્રા )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સફેદા ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન સફેદા ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન શ્વેતા હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન શ્વેતા હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત ક્રાંતિ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
જયનિત ક્રાંતિ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૧૧ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૧૧ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત પ્રાઈમ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
જયનિત પ્રાઈમ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કિંગ હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી કિંગ હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત ફાઈટર રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
જયનિત ફાઈટર રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
શુભ લાભ ગિરનાર ૧૧ F1 હાયબ્રીડ મરચાં(10 ગ્રામ )
શુભ લાભ ગિરનાર ૧૧ F1 હાયબ્રીડ મરચાં(10 ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ
કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સ્વીટી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન સ્વીટી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૯૦૯ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૯૦૯ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧+ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧+ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત માર્શલ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
જયનિત માર્શલ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક અરોમા રિસર્ચ ધાણા (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક અરોમા રિસર્ચ ધાણા (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન મીષ્ઠી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન મીષ્ઠી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )
કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૧૨૧ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૧૨૧ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી શ્રુતિ હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી શ્રુતિ હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
એક્સિસ છપકા રિસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
એક્સિસ છપકા રિસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન અંબર હાઇબ્રિડ એસએસજી(૫ કિગ્રા)
આલ્પાઇન અંબર હાઇબ્રિડ એસએસજી(૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૩૧૩ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૩૧૩ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી એમટીએમ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી એમટીએમ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન અમીષા સંશોધિત ભીંડા (500 ગ્રામ)
આલ્પાઇન અમીષા સંશોધિત ભીંડા (500 ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર મહારાની હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
પોકાર મહારાની હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
વધુ વિગત
જયનિત કોમ્બેટ હાઈબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
જયનિત કોમ્બેટ હાઈબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક દેવાંશી હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક દેવાંશી હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સિમરન રિસર્ચ ચોળી (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક સિમરન રિસર્ચ ચોળી (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૧૧ હાઇબ્રિડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૧ હાઇબ્રિડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કેવલ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કેવલ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ઉમંગ 5 રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ઉમંગ 5 રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૦૯ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૦૯ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન પુના ફુરસંગી ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન પુના ફુરસંગી ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન વૈશાલી ગોલ્ડ સંશોધિત તુવેર (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન વૈશાલી ગોલ્ડ સંશોધિત તુવેર (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર ધનરાજ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
પોકાર ધનરાજ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કેસરી બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કેસરી બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૦૨ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૦૨ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કેસરી-૧૪ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કેસરી-૧૪ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૧૨ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૧૨ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૨૨૧+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૨૨૧+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૪૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૪૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ગુલાબો ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ગુલાબો ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૩૧ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૩૧ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન નાસિક રેડ એન ૫૩ ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન નાસિક રેડ એન ૫૩ ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૩૦૩ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૩૦૩ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન લાલ બાદશાહ સંશોધિત ડુંગળી (500 ગ્રામ)
આલ્પાઇન લાલ બાદશાહ સંશોધિત ડુંગળી (500 ગ્રામ)
વધુ વિગત
એક્સિસ રિસર્ચ મેથો
એક્સિસ રિસર્ચ મેથો
વધુ વિગત
રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત એક્સ.એલ.-૭૦૭૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
જયનિત એક્સ.એલ.-૭૦૭૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન લવલી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન લવલી હાઇબ્રિડ શકકર ટેટી( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય બરસાના મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય બરસાના મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કવચ બોલ્ડ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કવચ બોલ્ડ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ટોપાઝ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ટોપાઝ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય તાનસેન તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય તાનસેન તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે-77 રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કે-77 રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૧ સંશોધિત ગુવાર (500 ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૧ સંશોધિત ગુવાર (500 ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૨૧ સંશોધિત મગ (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૨૧ સંશોધિત મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ઉમંગ રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ઉમંગ રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર લક્ષ્મી રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર લક્ષ્મી રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક શુભારંભ હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક શુભારંભ હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન મહાબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન મહાબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૦૭  હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૦૭ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત અંબા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
જયનિત અંબા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 702 - સફેદ હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 702 - સફેદ હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
શુભ લાભ આણંદ 23 F1 હાઈબ્રીડ રીંગણ (10 ગ્રામ )
શુભ લાભ આણંદ 23 F1 હાઈબ્રીડ રીંગણ (10 ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર મહારાની રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર મહારાની રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત મેજિક રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
જયનિત મેજિક રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય -216 રિસર્ચ ગુવાર( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય -216 રિસર્ચ ગુવાર( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ એસસી 8080 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ એસસી 8080 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન શ્રીવલ્લી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન શ્રીવલ્લી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સિનેર્જિન સંશોધિત તુવેર (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન સિનેર્જિન સંશોધિત તુવેર (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ સિગ્નેચર રિસર્ચ તુવેર (૧ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ સિગ્નેચર રિસર્ચ તુવેર (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ કાજલ પોહા રિસર્ચ ડાંગર (10 કિલો )
કૃષિકલ્પ કાજલ પોહા રિસર્ચ ડાંગર (10 કિલો )
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 605 ગોલ્ડ સિંગલ ક્રોસ પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 605 ગોલ્ડ સિંગલ ક્રોસ પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ખુશ્બૂ ઈમ્પોર્ટેડ ધાણા(૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ખુશ્બૂ ઈમ્પોર્ટેડ ધાણા(૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કીર્તિમાન મંદાકિની રાયડો
કીર્તિમાન મંદાકિની રાયડો
વધુ વિગત
જયનિત એક્સ.એલ.-૨૦૨૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
જયનિત એક્સ.એલ.-૨૦૨૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન હરિયાળી હાઇબ્રિડ ધાણા( ૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન હરિયાળી હાઇબ્રિડ ધાણા( ૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત અજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
જયનિત અજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત વિરાટ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
જયનિત વિરાટ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક હરાભરા રિસર્ચ વટાણા (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક હરાભરા રિસર્ચ વટાણા (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક રસ મલાઈ હાઈબ્રીડ મીઠી મકાઈ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક રસ મલાઈ હાઈબ્રીડ મીઠી મકાઈ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મેજિક મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય મેજિક મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કરિંગડા રિસર્ચ કરિંગડા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક કરિંગડા રિસર્ચ કરિંગડા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય પદ્મા મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય પદ્મા મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સીલ્કી હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક સીલ્કી હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
શુભ લાભ ઈશા 1712 F1 હાઈબ્રીડ મરચાં (10 ગ્રામ )
શુભ લાભ ઈશા 1712 F1 હાઈબ્રીડ મરચાં (10 ગ્રામ )
વધુ વિગત
રેમિક સરકાર હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક સરકાર હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 605 (સિંગલ ક્રોસ) પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 605 (સિંગલ ક્રોસ) પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક ઇટાલિયન હાઈબ્રીડ ભોલર મરચા (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ઇટાલિયન હાઈબ્રીડ ભોલર મરચા (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૬૦૧ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૬૦૧ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સમર્થ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન સમર્થ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 63 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
અવની - 63 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત શંકરા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
જયનિત શંકરા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન કોન્ડા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન કોન્ડા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન નાટુ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન નાટુ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૩ સંશોધિતગુવાર (500 ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૫૩ સંશોધિતગુવાર (500 ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સરકાર હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન સરકાર હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૨ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૨ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ દિવ્યશક્તિ CHB-5050 હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ દિવ્યશક્તિ CHB-5050 હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ પાપડી (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ પાપડી (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી સિલ્વર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી સિલ્વર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 656 રિસર્ચ ડાંગર (6 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 656 રિસર્ચ ડાંગર (6 કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત ઓમકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
જયનિત ઓમકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કુમકુમ રિસર્ચ ડાંગર (10 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કુમકુમ રિસર્ચ ડાંગર (10 કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક લેડી ગ્રીન રિસર્ચ ફણસી (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક લેડી ગ્રીન રિસર્ચ ફણસી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 19 રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 19 રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ચેતકી ઈમ્પ્રુવડમૂળા (૨૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ચેતકી ઈમ્પ્રુવડમૂળા (૨૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૮ હાઇબ્રિડ દૂધી( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૮ હાઇબ્રિડ દૂધી( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક હોલમાર્ક ધાણી બીજ (૩ કિલો)
રેમિક હોલમાર્ક ધાણી બીજ (૩ કિલો)
વધુ વિગત
રેમિક શ્લોક રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક શ્લોક રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કેસર રિસર્ચ ગાજર (૧ કિલો)
રેમિક કેસર રિસર્ચ ગાજર (૧ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મધુર કાકડી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મધુર કાકડી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર વર્ષા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
પોકાર વર્ષા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સામી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન સામી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક શુભરા રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક શુભરા રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૧૩ એ ૪૫ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૩ એ ૪૫ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 811 રિસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 811 રિસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૬૩૬ હાઇબ્રિડ કાકડી( ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૬૩૬ હાઇબ્રિડ કાકડી( ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
શુભ લાભ સોરઠ 11 F1 હાઈબ્રીડ રીંગણ (10 ગ્રામ )
શુભ લાભ સોરઠ 11 F1 હાઈબ્રીડ રીંગણ (10 ગ્રામ )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ અનામીકા રિસર્ચ ડાંગર (5 કિલો )
કૃષિકલ્પ અનામીકા રિસર્ચ ડાંગર (5 કિલો )
વધુ વિગત
જયનિત જયકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
જયનિત જયકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક ઉર્મિલા હાઈબ્રીડ તૂરિયાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ઉર્મિલા હાઈબ્રીડ તૂરિયાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કીર્તિમાન ગ્રીન બહાર વટાણા
કીર્તિમાન ગ્રીન બહાર વટાણા
વધુ વિગત
પોકાર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -૯ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -૯ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક ઉત્સવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ઉત્સવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ગીતિકા હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ગીતિકા હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર પ્રિયા ગુવાર બિયારણ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર પ્રિયા ગુવાર બિયારણ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક દેવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક દેવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સાનિયા હાઇબ્રિડ ગલકા( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન સાનિયા હાઇબ્રિડ ગલકા( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન પુષ્પા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન પુષ્પા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કરિશ્મા ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કરિશ્મા ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી પદ્માવતી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી પદ્માવતી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય શંભુ - ૬૦ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય શંભુ - ૬૦ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક જૂગનુ હાઈબ્રીડ ફુલકોબી (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક જૂગનુ હાઈબ્રીડ ફુલકોબી (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત વિજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
જયનિત વિજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ડીસી 5211 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ ડીસી 5211 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
કર્ણાવતી ગૌરી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી ગૌરી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર પાલજોગ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર પાલજોગ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર-25 રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર-25 રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક સેલિના હાઈબ્રીડ ટીંડા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક સેલિના હાઈબ્રીડ ટીંડા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૩૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૩૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૬૧૬ હાઇબ્રિડ કાકડી( ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૬૧૬ હાઇબ્રિડ કાકડી( ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ સ્નેહા હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ સ્નેહા હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય દામિની ગલકા(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય દામિની ગલકા(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર જાનકી રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
પોકાર જાનકી રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક મખમલી રિસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક મખમલી રિસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કેન્ડી શકરટેટી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય કેન્ડી શકરટેટી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક ચીભડા રિસર્ચ ચીભડા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક ચીભડા રિસર્ચ ચીભડા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક તંદુરસ્તી રિસર્ચ પાલક (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક તંદુરસ્તી રિસર્ચ પાલક (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સુરતી રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક સુરતી રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ પાવર રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
સાયબ્રીડ પાવર રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન રોહિણી હાઇબ્રિડ ગલકા( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન રોહિણી હાઇબ્રિડ ગલકા( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૩૫૫ હાઇબ્રિડ કોળું( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૩૫૫ હાઇબ્રિડ કોળું( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય અંબા-૪૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય અંબા-૪૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ખટ્ટા હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ખટ્ટા હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક કેસર મેથી બીજ
રેમિક કેસર મેથી બીજ
વધુ વિગત
કર્ણાવતી પદ્મિની હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી પદ્મિની હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય માહી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય માહી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન બ્લેક સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન બ્લેક સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર ઇઝર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર ઇઝર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક-1068 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક-1068 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન રીમા હાઇબ્રિડ દૂધી( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન રીમા હાઇબ્રિડ દૂધી( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કૈલાશ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કૈલાશ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક મુસ્કાન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મુસ્કાન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર અક્ષતિ હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ )
પોકાર અક્ષતિ હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
રેમિક બોલ હાઈબ્રીડ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક બોલ હાઈબ્રીડ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કોમલ રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કોમલ રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક-1058 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક-1058 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કામિની ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કામિની ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -7 હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -7 હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર કંચન-11 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
પોકાર કંચન-11 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક ચાંદની રિસર્ચ મૂળા (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક ચાંદની રિસર્ચ મૂળા (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક મ્ખ્ખન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મ્ખ્ખન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 444++ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
અવની - 444++ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય રુદ્ર -૫૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય રુદ્ર -૫૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એમ-૪૫ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન એમ-૪૫ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 555+ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
અવની - 555+ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક રેડ	 રિસર્ચ બીટ (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક રેડ રિસર્ચ બીટ (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કેશવ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કેશવ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
એક્સિસ ૨૦૨૦ રિસર્ચ વટાણા (૫ કિ.ગ્રા.)
એક્સિસ ૨૦૨૦ રિસર્ચ વટાણા (૫ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક સાકર રિસર્ચ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક સાકર રિસર્ચ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર મોગેમ્બો રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર મોગેમ્બો રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર કંચન હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
પોકાર કંચન હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક કલમ રિસર્ચ ગાજર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક મુક્તા હાઈબ્રીડ દૂધી (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મુક્તા હાઈબ્રીડ દૂધી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર આર.એલ. હાઈટેક રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર આર.એલ. હાઈટેક રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય હેરોન વાઈટ હાયબ્રીડ મૂળા (૧૦૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય હેરોન વાઈટ હાયબ્રીડ મૂળા (૧૦૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૪૧+ રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૪૧+ રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક બેરી રિસર્ચ ટમેટાં (૧૦૦ ગ્રામ)
રેમિક બેરી રિસર્ચ ટમેટાં (૧૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
શુભ લાભ અખિલેશ F1 હાઈબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ )
શુભ લાભ અખિલેશ F1 હાઈબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મોહિની તૂરિયાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મોહિની તૂરિયાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર-૩૨ રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર-૩૨ રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક હીરોબાઇટ હાઈબ્રીડ કોળું (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક હીરોબાઇટ હાઈબ્રીડ કોળું (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર બાલા રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર બાલા રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક કાજુ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક કાજુ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - બ્લેક ગોલ્ડ (કાળા તલ) રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - બ્લેક ગોલ્ડ (કાળા તલ) રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક જ્યોતિ રિસર્ચ રીંગણ (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક જ્યોતિ રિસર્ચ રીંગણ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન પ્રોટો સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન પ્રોટો સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય છોટુ કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય છોટુ કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
રેમિક મીરાજ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મીરાજ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક અર્પિતા હાઈબ્રીડ ગલકા (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક અર્પિતા હાઈબ્રીડ ગલકા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 117 રીસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 117 રીસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 65 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
અવની - 65 રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 3690 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - 3690 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 1101 હાઈબ્રીડ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
અવની - 1101 હાઈબ્રીડ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન શૂરવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન શૂરવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મહાવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મહાવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૧૮ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૧૮ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સી ૬૦ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સી ૬૦ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 121 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
અવની - 121 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૨૦ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૨૦ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન હરીયાળી સંશોધિત વરીયાળી (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન હરીયાળી સંશોધિત વરીયાળી (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 19+ રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 19+ રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯+ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯+ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સી ૪૫ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સી ૪૫ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન જેષ્ઠા સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન જેષ્ઠા સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - હની બૉલ હાઈબ્રીડ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ)
અવની - હની બૉલ હાઈબ્રીડ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 101 રીસર્ચ ઈસબગુલ (૧ કિગ્રા)
અવની - 101 રીસર્ચ ઈસબગુલ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 111 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
અવની - 111 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન કર્મવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન કર્મવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મૉર સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન મૉર સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૪૪ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૪૪ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૫૧ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૫૧ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 45 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
અવની - 45 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૪૫ તરબૂચ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૪૫ તરબૂચ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ધમાકા સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ધમાકા સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અમૂલ સંશોધિત અડદ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન અમૂલ સંશોધિત અડદ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 90 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
અવની - 90 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૦૦૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ ભીડાં (૨૫૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન ૦૦૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ ભીડાં (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૬૬ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬૬ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન પ્રતાપ સંશોધિત ચણા (૧૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન પ્રતાપ સંશોધિત ચણા (૧૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૨૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૨૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ-૯ સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ-૯ સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ડબલ વન ડિલક્ષ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડબલ વન ડિલક્ષ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ડબલ વન સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડબલ વન સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મહાબલી સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન મહાબલી સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 11+ WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 11+ WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અવન્તિકા સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન અવન્તિકા સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એવરગ્રીન સંશોધિત ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન એવરગ્રીન સંશોધિત ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન નિર્મલ સંશોધિત ઈસબગુલ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન નિર્મલ સંશોધિત ઈસબગુલ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સંગમ સંશોધિત ધાણા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન સંગમ સંશોધિત ધાણા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અંબર સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન અંબર સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એવોર્ડ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન એવોર્ડ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મુખી સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મુખી સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સરપંચ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન સરપંચ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વરદાન સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન વરદાન સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ડોલર સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડોલર સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એચ. બી. 55 સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન એચ. બી. 55 સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મારૂતિ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મારૂતિ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 1008 (સફેદ મકાઈ) હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - 1008 (સફેદ મકાઈ) હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સોના સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન સોના સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સ્વાદ સંશોધિત ધાણા (૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન સ્વાદ સંશોધિત ધાણા (૫ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - ડોના હાઈબ્રીડ વરીયાળી (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - ડોના હાઈબ્રીડ વરીયાળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - ગોલ્ડ 33 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - ગોલ્ડ 33 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ 8 સંશોધિત ભીડાં (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ 8 સંશોધિત ભીડાં (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન જયવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન જયવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સમૃદ્ધિ સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સમૃદ્ધિ સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન શકિતમાન સંશોધિત મેથી (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન શકિતમાન સંશોધિત મેથી (૨ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 2 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 2 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાજવી રિસર્ચ અડદ
ઈન્ડો યુએસ રાજવી રિસર્ચ અડદ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન રાજ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન રાજ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન શારદા સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન શારદા સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - અભય હાઈબ્રીડ ટામેટા (૧૦ ગ્રામ)
અવની - અભય હાઈબ્રીડ ટામેટા (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ મગફળી
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ મગફળી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ એમ ૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ એમ ૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૧૮ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૧૮ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
વધુ વિગત
અવની - 54 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 54 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - સુમન હાઈબ્રીડ દુધી (૫૦ ગ્રામ)
અવની - સુમન હાઈબ્રીડ દુધી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ કોરુમ્બા મૂળા
ઈન્ડો યુએસ કોરુમ્બા મૂળા
વધુ વિગત
અવની - 41 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 41 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - સ્વરા હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
અવની - સ્વરા હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની સંધ્યા રિસર્ચ ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની સંધ્યા રિસર્ચ ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૫૫ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૫૫ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ગુજરાત તલ - ૨
ઈન્ડો યુએસ ગુજરાત તલ - ૨
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સ્વસ્તિક ૯૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ સ્વસ્તિક ૯૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
અવની – વિજેતા હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
અવની – વિજેતા હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ મીરાં મરચાં
ઈન્ડો યુએસ મીરાં મરચાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૨૧ રિસર્ચ રાયડો
ઈન્ડો યુએસ ૨૧ રિસર્ચ રાયડો
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રેશમ મરચાં
ઈન્ડો યુએસ રેશમ મરચાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૫ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૫ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૩૬ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૩૬ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ગ્રીનબોલ રીંગણ
ઈન્ડો યુએસ ગ્રીનબોલ રીંગણ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ઈ બૂસ્ટર લાલ સાગ
ઈન્ડો યુએસ ઈ બૂસ્ટર લાલ સાગ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સન ગ્રીન ભીડાં
ઈન્ડો યુએસ સન ગ્રીન ભીડાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ઈગલ રિસર્ચ મગ
ઈન્ડો યુએસ ઈગલ રિસર્ચ મગ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સમર લોન્ગ કારેલાં
ઈન્ડો યુએસ સમર લોન્ગ કારેલાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ઈંદુ ચોળી
ઈન્ડો યુએસ ઈંદુ ચોળી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ હની મીઠી મકાઈ
ઈન્ડો યુએસ હની મીઠી મકાઈ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ જોય ૯૯ મેથી
ઈન્ડો યુએસ જોય ૯૯ મેથી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૨૭ હાઈબ્રીડ મરચાં
ઈન્ડો યુએસ ૯૨૭ હાઈબ્રીડ મરચાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ પ્રિયા કાકડી
ઈન્ડો યુએસ પ્રિયા કાકડી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાખી ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ રાખી ટામેટાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાની ડુંગળી
ઈન્ડો યુએસ રાની ડુંગળી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રોયલ રેડ ડુંગળી
ઈન્ડો યુએસ રોયલ રેડ ડુંગળી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ દૂધી
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ દૂધી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ શ્વેતા બીટ
ઈન્ડો યુએસ શ્વેતા બીટ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ કોહીનૂર ગુવાર
ઈન્ડો યુએસ કોહીનૂર ગુવાર
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાની ૯૯૯ ડુંગળી
ઈન્ડો યુએસ રાની ૯૯૯ ડુંગળી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૧૧૭ હાઈબ્રીડ દૂધી
ઈન્ડો યુએસ ૧૧૭ હાઈબ્રીડ દૂધી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ આર ગ્રીન પાલક
ઈન્ડો યુએસ આર ગ્રીન પાલક
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સન ગોલ્ડ ભીડાં
ઈન્ડો યુએસ સન ગોલ્ડ ભીડાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ શિવા ગલકા
ઈન્ડો યુએસ શિવા ગલકા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ વાઈટ ૩૩૩ ડુંગળી
ઈન્ડો યુએસ વાઈટ ૩૩૩ ડુંગળી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૩૩૩ ધાણા
ઈન્ડો યુએસ ૩૩૩ ધાણા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ઈન્દ્રા રિસર્ચ અડદ
ઈન્ડો યુએસ ઈન્દ્રા રિસર્ચ અડદ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ તુરીયા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ તુરીયા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૬૧૨ હાઈબ્રીડ મરચાં
ઈન્ડો યુએસ ૬૧૨ હાઈબ્રીડ મરચાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯ ભીડાં
ઈન્ડો યુએસ ૯ ભીડાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાઉન્ડ બેબી હાઈબ્રીડ તરબૂચ
ઈન્ડો યુએસ રાઉન્ડ બેબી હાઈબ્રીડ તરબૂચ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ એલૈક્સ હાઈબ્રીડ વટાણા
ઈન્ડો યુએસ એલૈક્સ હાઈબ્રીડ વટાણા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સ્પ્રીંગ રિસર્ચ મગ
ઈન્ડો યુએસ સ્પ્રીંગ રિસર્ચ મગ
વધુ વિગત
પાટીદાર ૫૫૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૫૫૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ પનવેલ હાઈબ્રીડ મરચાં
ઈન્ડો યુએસ પનવેલ હાઈબ્રીડ મરચાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ શિવલહેરી હાઈબ્રીડ રીંગણ
ઈન્ડો યુએસ શિવલહેરી હાઈબ્રીડ રીંગણ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ પ્રિયા સ્ટાર હાઈબ્રીડ કાકડી
ઈન્ડો યુએસ પ્રિયા સ્ટાર હાઈબ્રીડ કાકડી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સુરતી હાઈબ્રીડ રીંગણ
ઈન્ડો યુએસ સુરતી હાઈબ્રીડ રીંગણ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૮૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૮૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રિચમેન હાઈબ્રીડ દૂધી
ઈન્ડો યુએસ રિચમેન હાઈબ્રીડ દૂધી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ રીંગણ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ રીંગણ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રૂદ્રાક્ષ હાઈબ્રીડ કારેલાં
ઈન્ડો યુએસ રૂદ્રાક્ષ હાઈબ્રીડ કારેલાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રીચનેસ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ રીચનેસ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાજ શકિત હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ રાજ શકિત હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રવિના હાઈબ્રીડ તુરીયા
ઈન્ડો યુએસ રવિના હાઈબ્રીડ તુરીયા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રેન્ઝો હાઈબ્રીડ બ્રોકોલી
ઈન્ડો યુએસ રેન્ઝો હાઈબ્રીડ બ્રોકોલી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાની હાઈબ્રીડ મરચાં
ઈન્ડો યુએસ રાની હાઈબ્રીડ મરચાં
વધુ વિગત
પાટીદાર ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ ટીંડા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ ટીંડા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ક્રાંતિ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મરચાં
ઈન્ડો યુએસ ક્રાંતિ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મરચાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ઓરેન્જ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ ગલગોટા
ઈન્ડો યુએસ ઓરેન્જ ૯૯૯ હાઈબ્રીડ ગલગોટા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ઋતુ પ્રિયા રિસર્ચ ઈસબગુલ
ઈન્ડો યુએસ ઋતુ પ્રિયા રિસર્ચ ઈસબગુલ
વધુ વિગત
પાટીદાર ૧૧૧ રીસર્ચ મગ (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૧૧૧ રીસર્ચ મગ (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર લક્ષ્મી રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર લક્ષ્મી રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
અવની - 63+ રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
અવની - 63+ રીસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૩૧૫ હાઈબ્રીડ કારેલાં
ઈન્ડો યુએસ ૩૧૫ હાઈબ્રીડ કારેલાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ અભશ્રી હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ અભશ્રી હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
પાટીદાર ગૌરવ મોતી હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ગૌરવ મોતી હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ મેઘા હાઈબ્રીડ કાકડી
ઈન્ડો યુએસ મેઘા હાઈબ્રીડ કાકડી
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
પાટીદાર - ૩૪૪ રીસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર - ૩૪૪ રીસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર ૫૫૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ - સફેદ (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૫૫૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ - સફેદ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત