સંરક્ષણ

મેક્સિમા વેપન બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
મેક્સિમા વેપન બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી મેજિક પ્રોટેક્ટર ટીઆર જંતુનાશક (૫૦૦ મિલી )
ઈન્ફિનિટી મેજિક પ્રોટેક્ટર ટીઆર જંતુનાશક (૫૦૦ મિલી )
વધુ વિગત
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ પ્રાઈમિંગ
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ પ્રાઈમિંગ
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સલ્ફરગોલ્ડ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી)
ક્રિસ્ટલ સલ્ફરગોલ્ડ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા કેશબેક (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 40% EC) જંતુનાશક
મેક્સિમા કેશબેક (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 40% EC) જંતુનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા મેક્સસીડ ઍફેસ (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)જંતુનાશક
મેક્સિમા મેક્સસીડ ઍફેસ (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)જંતુનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સુપ્રીડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી)
ક્રિસ્ટલ સુપ્રીડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ લિબેરો (ક્વિનાફોસ 25% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ લિબેરો (ક્વિનાફોસ 25% ઇસી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા ERP (એટ્રાઝીન ૫૦% WP )નીંદામણનાશક
મેક્સિમા ERP (એટ્રાઝીન ૫૦% WP )નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા સ્પિલલો (ઇમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૧.૯% ઇસી )જંતુનાશક
મેક્સિમા સ્પિલલો (ઇમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૧.૯% ઇસી )જંતુનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા લોથર ૫૦ (ક્લોરોપાયરિફોસ 50% ઇસી)જંતુનાશક
મેક્સિમા લોથર ૫૦ (ક્લોરોપાયરિફોસ 50% ઇસી)જંતુનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા પંટર ફુગનાશક
મેક્સિમા પંટર ફુગનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા ગ્રેહાઉન્ડ( ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)નીંદામણનાશક
મેક્સિમા ગ્રેહાઉન્ડ( ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ પ્રોસ્ટાર(ઈમામેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી)
ક્રિસ્ટલ પ્રોસ્ટાર(ઈમામેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ હિંમત ૫૫૫ (ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ હિંમત ૫૫૫ (ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઇસી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા મેક્સિડોર સુપર(ઇમિડાક્લોપ્રિડ 30.5 % sc)જંતુનાશક
મેક્સિમા મેક્સિડોર સુપર(ઇમિડાક્લોપ્રિડ 30.5 % sc)જંતુનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા રોક્સી ફુગનાશક
મેક્સિમા રોક્સી ફુગનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ વેલડન (વાલિદમયસિન 3 L)
ક્રિસ્ટલ વેલડન (વાલિદમયસિન 3 L)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સ્ટાર પેન્ડી (પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)
ક્રિસ્ટલ સ્ટાર પેન્ડી (પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી મેજિક ફંગીએક્સ ફુગનાશક (200ગ્રામ)
ઈન્ફિનિટી મેજિક ફંગીએક્સ ફુગનાશક (200ગ્રામ)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ એ સ્ટાર પ્રો (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)
ક્રિસ્ટલ એ સ્ટાર પ્રો (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)
વધુ વિગત
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ પેલેટિંગ
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ પેલેટિંગ
વધુ વિગત
ટ્રાઈઝો (ટ્રાઈઝોફોસ ૪૦% ઈસી )
ટ્રાઈઝો (ટ્રાઈઝોફોસ ૪૦% ઈસી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ લમથોન (થાયોમીથોક્ઝામ 12.6% + લેમ્બડાસાયહેલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી)
ક્રિસ્ટલ લમથોન (થાયોમીથોક્ઝામ 12.6% + લેમ્બડાસાયહેલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા નિમૉમેક્સ બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
મેક્સિમા નિમૉમેક્સ બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ રેન્જર (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)
ક્રિસ્ટલ રેન્જર (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ડિવાઇન (લેમડા- સાઈહેલોથ્રિન 5 % EC)
ક્રિસ્ટલ ડિવાઇન (લેમડા- સાઈહેલોથ્રિન 5 % EC)
વધુ વિગત
મેક્સિમા મૅક્સિમોનો (મોનોક્રોટોફોસ 36% એસએલ)જંતુનાશક
મેક્સિમા મૅક્સિમોનો (મોનોક્રોટોફોસ 36% એસએલ)જંતુનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સુપરમીડા (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી)
ક્રિસ્ટલ સુપરમીડા (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ઇમેઝા ગોલ્ડ (ઇમેઝેથાપાયર 10% એસએલ)
ક્રિસ્ટલ ઇમેઝા ગોલ્ડ (ઇમેઝેથાપાયર 10% એસએલ)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ રોકર( ડાયમેથોએટ 30% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ રોકર( ડાયમેથોએટ 30% ઇસી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા પેન્ડિમેક્સ(પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)નીંદામણનાશક
મેક્સિમા પેન્ડિમેક્સ(પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી મેજિક ViroX Plus વિષાણુનાશક (૫૦૦ મિલી )
ઈન્ફિનિટી મેજિક ViroX Plus વિષાણુનાશક (૫૦૦ મિલી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ બુપ્રો પ્લસ (બુપ્રોફેઝીન ૨૫ % એસ સી )
ક્રિસ્ટલ બુપ્રો પ્લસ (બુપ્રોફેઝીન ૨૫ % એસ સી )
વધુ વિગત
મેક્સિમા થાઈઓક્ષમ (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) જંતુનાશક
મેક્સિમા થાઈઓક્ષમ (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) જંતુનાશક
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી મેજિક પ્રોટેક્ટર WF જંતુનાશક(૫૦૦ મિલી )
ઈન્ફિનિટી મેજિક પ્રોટેક્ટર WF જંતુનાશક(૫૦૦ મિલી )
વધુ વિગત
મેક્સિમા ફિપ્રોમેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)જંતુનાશક
મેક્સિમા ફિપ્રોમેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)જંતુનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ એસ્ટાર (થાયોમીથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી)
ક્રિસ્ટલ એસ્ટાર (થાયોમીથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ક્રાયસેલ (સાયપરમેથ્રિન ૧૦% ઈસી )
ક્રિસ્ટલ ક્રાયસેલ (સાયપરમેથ્રિન ૧૦% ઈસી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ઓક્સવેલ(ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)
ક્રિસ્ટલ ઓક્સવેલ(ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા લેકમેક્સ - (લેમડા-સાયહાલોથ્રિન 4.9% CS)જંતુનાશક
મેક્સિમા લેકમેક્સ - (લેમડા-સાયહાલોથ્રિન 4.9% CS)જંતુનાશક
વધુ વિગત
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ કોટિંગ
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ કોટિંગ
વધુ વિગત
મેક્સિમા રાઇડર MB બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
મેક્સિમા રાઇડર MB બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સ્કાયથાને(મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી)
ક્રિસ્ટલ સ્કાયથાને(મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ લોટસ ( ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 40% ડબ્લ્યુજી)
ક્રિસ્ટલ લોટસ ( ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 40% ડબ્લ્યુજી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ડેલ -૧૧ (ડેલ્ટામેથરિન 11% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ) ઇસી
ક્રિસ્ટલ ડેલ -૧૧ (ડેલ્ટામેથરિન 11% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ) ઇસી
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ રૃટોન(હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ રૃટોન(હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા રાઇડર બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
મેક્સિમા રાઇડર બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
વધુ વિગત
મેક્સિમા નિમૉમેક્સ લીમડાનું તેલ
મેક્સિમા નિમૉમેક્સ લીમડાનું તેલ
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ગોલ્ડ ૧૦૦૦ (નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન 1% ઈ સી (10000 ppm ) min )
ક્રિસ્ટલ ગોલ્ડ ૧૦૦૦ (નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન 1% ઈ સી (10000 ppm ) min )
વધુ વિગત
ઈન્ફિનિટી મેજિક પ્રોટેક્ટર સી.પી કૃમિનાશક (૫૦૦ મિલી )
ઈન્ફિનિટી મેજિક પ્રોટેક્ટર સી.પી કૃમિનાશક (૫૦૦ મિલી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ મોનોફોસ (મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ % એસ એલ )
ક્રિસ્ટલ મોનોફોસ (મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ % એસ એલ )
વધુ વિગત
મેક્સિમા ટર્મિમેક્સ ઇસી જંતુનાશક
મેક્સિમા ટર્મિમેક્સ ઇસી જંતુનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ પરફેક્ટ સુપર (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ પરફેક્ટ સુપર (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ બાલિસ્ટીન 50(કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી)
ક્રિસ્ટલ બાલિસ્ટીન 50(કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી)
વધુ વિગત
મેક્સિમા નીમેટીમેક્સ ec નેમેટોડ
મેક્સિમા નીમેટીમેક્સ ec નેમેટોડ
વધુ વિગત
મેક્સિમા એક્સેલ 41 (ગ્લાયફોસેટ 41 % SL) નીંદામણનાશક
મેક્સિમા એક્સેલ 41 (ગ્લાયફોસેટ 41 % SL) નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ક્રિસ્ટો સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ-પી-એથિલ 9 ઇસી (9.3% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ))
ક્રિસ્ટલ ક્રિસ્ટો સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ-પી-એથિલ 9 ઇસી (9.3% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ))
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ રોસ્ટાર (થિયોફેનેટ મિથાઈલ 70% WP)
ક્રિસ્ટલ રોસ્ટાર (થિયોફેનેટ મિથાઈલ 70% WP)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ બોલ સ્ટાર (સાયપરમેથ્રિન 25% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ બોલ સ્ટાર (સાયપરમેથ્રિન 25% ઇસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સેફ્રોન (ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦% એસ સી )
ક્રિસ્ટલ સેફ્રોન (ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦% એસ સી )
વધુ વિગત
મેક્સિમા યોલાન્ડા ઇસી જંતુનાશક
મેક્સિમા યોલાન્ડા ઇસી જંતુનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ પેરાક્વેટ( પેરાક્વેટ ડાઇક્લોરાઇડ 24% એસએલ)
ક્રિસ્ટલ પેરાક્વેટ( પેરાક્વેટ ડાઇક્લોરાઇડ 24% એસએલ)
વધુ વિગત
મેક્સિમા રાઇડર WF બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
મેક્સિમા રાઇડર WF બાયોપેસ્ટીસાઈડ્સ
વધુ વિગત
મેક્સિમા એક્સેલ 71 (ગ્લાયફોસેટ 71 % SL) નીંદામણનાશક
મેક્સિમા એક્સેલ 71 (ગ્લાયફોસેટ 71 % SL) નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સુલતાન (સલ્ફર 40% એસસી )
ક્રિસ્ટલ સુલતાન (સલ્ફર 40% એસસી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ઓમાઇટ (ઇથિઓન ૪૦% + સાઇપરમેથ્રિન ૫% ઈ સી )
ક્રિસ્ટલ ઓમાઇટ (ઇથિઓન ૪૦% + સાઇપરમેથ્રિન ૫% ઈ સી )
વધુ વિગત
મેક્સિમા જીજે વન(પેરાક્વેટ ડિક્લોરાઇડ 24 % SL)નીંદામણનાશક
મેક્સિમા જીજે વન(પેરાક્વેટ ડિક્લોરાઇડ 24 % SL)નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા વાયરીમેક્સ વિષાણુનાશક
મેક્સિમા વાયરીમેક્સ વિષાણુનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ લિયોન ( ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી)
ક્રિસ્ટલ લિયોન ( ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી)
વધુ વિગત
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ ટેસ્ટીંગ
ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ ટેસ્ટીંગ
વધુ વિગત
મેક્સિમા પ્રોપર  ૫૦ (પ્રીટીલાક્લોર 50% EC)નીંદામણનાશક
મેક્સિમા પ્રોપર ૫૦ (પ્રીટીલાક્લોર 50% EC)નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સોનેટ (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% WP)
ક્રિસ્ટલ સોનેટ (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% WP)
વધુ વિગત
મેક્સિમા ઝેલ્ડા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી)ફુગનાશક
મેક્સિમા ઝેલ્ડા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી)ફુગનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સ્ટારસીન (એસિફેટ 75% એસપી)
ક્રિસ્ટલ સ્ટારસીન (એસિફેટ 75% એસપી)
વધુ વિગત
ડેલ ટ્રાઈઝો (ડેલ્ટામેથ્રિન ૧% + ટ્રાઈઝોફોસ ૩૫ % ઇસી )
ડેલ ટ્રાઈઝો (ડેલ્ટામેથ્રિન ૧% + ટ્રાઈઝોફોસ ૩૫ % ઇસી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ શર્ત પ્લસ (કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેંન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી)
ક્રિસ્ટલ શર્ત પ્લસ (કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેંન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સેલપ્રોન(પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી)
ક્રિસ્ટલ સેલપ્રોન(પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ કોમુડોર(ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8%એસએલ)
ક્રિસ્ટલ કોમુડોર(ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8%એસએલ)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સુલતાન 55 (સલ્ફર 55.16% એસસી )
ક્રિસ્ટલ સુલતાન 55 (સલ્ફર 55.16% એસસી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સન્ડેય( ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૪.૫ એસસી)
ક્રિસ્ટલ સન્ડેય( ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૪.૫ એસસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ પાવર પ્લસ (એબેમેક્ટીન 1.9% EC)
ક્રિસ્ટલ પાવર પ્લસ (એબેમેક્ટીન 1.9% EC)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ નિમગ્રોન(નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન ૦.૧૫ % ઈ સી (૧૫૦૦ ppm ) min )
ક્રિસ્ટલ નિમગ્રોન(નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન ૦.૧૫ % ઈ સી (૧૫૦૦ ppm ) min )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સેઝેર ગાર્ડ (એબેમેક્ટીન 1.9% EC)
ક્રિસ્ટલ સેઝેર ગાર્ડ (એબેમેક્ટીન 1.9% EC)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ નીમ સ્ટાર 3000(નીમ  કર્નલ બેસેડ ઇસી કંટેઇનિંગ અઝાદિરાચિતીં 0.3 %(3000ppm)
ક્રિસ્ટલ નીમ સ્ટાર 3000(નીમ કર્નલ બેસેડ ઇસી કંટેઇનિંગ અઝાદિરાચિતીં 0.3 %(3000ppm)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ દરબાન( (ક્લોરપાયરીફોસ 50% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ દરબાન( (ક્લોરપાયરીફોસ 50% ઇસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ અટોપ (એટ્રાઝિન 50% ડબ્લ્યુ પી)
ક્રિસ્ટલ અટોપ (એટ્રાઝિન 50% ડબ્લ્યુ પી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ક્રાયટોન એસપી (કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50%એસપી)
ક્રિસ્ટલ ક્રાયટોન એસપી (કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50%એસપી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ફ્લેગ - ૧૦ ( અલ્ફાસાયફરમેથ્રિન ૧૦% એસ સી )
ક્રિસ્ટલ ફ્લેગ - ૧૦ ( અલ્ફાસાયફરમેથ્રિન ૧૦% એસ સી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ક્રાયટોન જીઆર (કાર્ટાપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 4% જી.આર)
ક્રિસ્ટલ ક્રાયટોન જીઆર (કાર્ટાપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 4% જી.આર)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ કોન્ટેક્ટ પ્લસ ( હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી)
ક્રિસ્ટલ કોન્ટેક્ટ પ્લસ ( હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ નીમ સ્ટાર (નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન ૦.03 % ઈ સી (3૦૦ ppm ) min )
ક્રિસ્ટલ નીમ સ્ટાર (નીમ સીડ કરનલ બેઝડ ઈ સી કન્ટેઈનીંગ અઝાદિરાચટીન ૦.03 % ઈ સી (3૦૦ ppm ) min )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ બાલિસ્ટીન( કાર્બેન્ડાઝીમ 46.27% એસસી)
ક્રિસ્ટલ બાલિસ્ટીન( કાર્બેન્ડાઝીમ 46.27% એસસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ગ્લાયકોલ (ગ્લાયફોસેટ 41 % એસએલ)
ક્રિસ્ટલ ગ્લાયકોલ (ગ્લાયફોસેટ 41 % એસએલ)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ માહી 71 (એમોનિયમ સોલ્ટ ઓફ ગ્લાયફોસેટ 71 એસજી)
ક્રિસ્ટલ માહી 71 (એમોનિયમ સોલ્ટ ઓફ ગ્લાયફોસેટ 71 એસજી)
વધુ વિગત