કપાસ

ધનલક્ષ્મી પ્રચંડ પ્રો પ્લસ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી પ્રચંડ પ્રો પ્લસ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી 90 હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી 90 હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ સિંઘમ બીજી II કપાસ ( ૪૭૫ ગ્રામ)
કૃષિકલ્પ સિંઘમ બીજી II કપાસ ( ૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ડી ૫૫૧ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી ડી ૫૫૧ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ટીપ ટોપ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ટીપ ટોપ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી 25D51 બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી 25D51 બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૫૫૫+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૫૫૫+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી જમ્બો બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી જમ્બો બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મોદીજી બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મોદીજી બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન રોયલ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન રોયલ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી ધનવર્ષા બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કિંગ હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
કર્ણાવતી કિંગ હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
ધનલક્ષ્મી એડવાન્સ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૧૨૧ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૧૨૧ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૩૧૩ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૩૧૩ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર મહારાની હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
પોકાર મહારાની હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી એમટીએમ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી એમટીએમ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર ધનરાજ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
પોકાર ધનરાજ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કેસરી બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કેસરી બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કેસરી-૧૪ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કેસરી-૧૪ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી-૨૨૧+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી-૨૨૧+ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯+ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯+ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૫૫ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૫૫ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૩૬ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૩૬ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ કપાસ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ કપાસ
વધુ વિગત