ચણા

રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ફૂલે વિક્રમ ચણા (૪o કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ફૂલે વિક્રમ ચણા (૪o કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી તેજસ રિસર્ચ ચણા (૧૦ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી તેજસ રિસર્ચ ચણા (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ઉમંગ 5 રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ઉમંગ 5 રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ઉમંગ રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ઉમંગ રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન પ્રતાપ સંશોધિત ચણા (૧૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન પ્રતાપ સંશોધિત ચણા (૧૦ કિલો)
વધુ વિગત