જીરું

સાયબ્રીડ કવચ-૫ રિસર્ચ જીરું  (૨ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કવચ-૫ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ક્રીષા રિસર્ચ જીરું
કૃષિકલ્પ ક્રીષા રિસર્ચ જીરું
વધુ વિગત
જયનિત-૫૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
જયનિત-૫૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક-૫ જીરું (૨ કિલો)
રેમિક-૫ જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય સુપર્બ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
કર્તવ્ય સુપર્બ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી રેમ્બો રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
કર્ણાવતી રેમ્બો રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી સુવાસ-5 રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
કર્ણાવતી સુવાસ-5 રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત તેજ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
જયનિત તેજ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર રોશન રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા )
પોકાર રોશન રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા )
વધુ વિગત
અવની - 121 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
અવની - 121 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સી ૬૦ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સી ૬૦ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સી ૪૫ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વેસ્ટર્ન સી ૪૫ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 111 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
અવની - 111 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત