દિવેલા

જયનિત દેવતા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
જયનિત દેવતા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૨૮ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૨૮ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૩૧ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૩૧ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત અંબા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
જયનિત અંબા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત વિરાટ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
જયનિત વિરાટ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સરકાર હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન સરકાર હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૨ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૨ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -૯ હાઈબ્રીડ  દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -૯ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર પાલજોગ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર પાલજોગ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર-25 રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર-25 રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ પાવર રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
સાયબ્રીડ પાવર રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર ઇઝર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર ઇઝર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -7 હાઈબ્રીડ  દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -7 હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર મોગેમ્બો રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર મોગેમ્બો રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર આર.એલ. હાઈટેક રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર આર.એલ. હાઈટેક રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર-૩૨ રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર-૩૨ રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર બાલા રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર બાલા રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  જેષ્ઠા સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન જેષ્ઠા સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 11+ WRSH  હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 11+ WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૨૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૨૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મુખી સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મુખી સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સરપંચ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન સરપંચ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એવોર્ડ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન એવોર્ડ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મારૂતિ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન મારૂતિ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 2  WRSH  હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 2 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 41 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 41 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 54 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
અવની - 54 WRSH હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન ૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬+ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
પાટીદાર ગૌરવ મોતી હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ગૌરવ મોતી હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત