ધાણા

રેમિક સુપર ધાણા (૫ કિલો)
રેમિક સુપર ધાણા (૫ કિલો)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે - ૮૦ ધાણા (૨ કિગ્રા )
સાયબ્રીડ કે - ૮૦ ધાણા (૨ કિગ્રા )
વધુ વિગત
રેમિક અરોમા રિસર્ચ ધાણા (૫૦0 ગ્રામ)
રેમિક અરોમા રિસર્ચ ધાણા (૫૦0 ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ખુશ્બૂ ઈમ્પોર્ટેડ ધાણા(૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ખુશ્બૂ ઈમ્પોર્ટેડ ધાણા(૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન હરિયાળી  હાઇબ્રિડ ધાણા(  ૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન હરિયાળી હાઇબ્રિડ ધાણા( ૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક હોલમાર્ક ધાણી બીજ (૩ કિલો)
રેમિક હોલમાર્ક ધાણી બીજ (૩ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  સંગમ સંશોધિત ધાણા (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન સંગમ સંશોધિત ધાણા (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન  સ્વાદ સંશોધિત ધાણા (૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન સ્વાદ સંશોધિત ધાણા (૫ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૩૩૩ ધાણા
ઈન્ડો યુએસ ૩૩૩ ધાણા
વધુ વિગત