રાયડો

કર્ણાવતી કોબ્રા રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કોબ્રા રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી ઠીગુંજી રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી ઠીગુંજી રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન બહાર સંશોધિત રાયડો(  ૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન બહાર સંશોધિત રાયડો( ૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કોબ્રા એક્સ્પ્રેસ રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કોબ્રા એક્સ્પ્રેસ રિસર્ચ રાયડો (1 કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૭૬  હાઇબ્રિડ  રાયડો (૧ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૭૬ હાઇબ્રિડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત પાવર રિસર્ચ રાયડો (પીળી સરસોં )  (૧ કિગ્રા)
જયનિત પાવર રિસર્ચ રાયડો (પીળી સરસોં ) (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત ફાઈટર રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
જયનિત ફાઈટર રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧+ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧+ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત માર્શલ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
જયનિત માર્શલ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
એક્સિસ છપકા રિસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
એક્સિસ છપકા રિસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
જયનિત કોમ્બેટ હાઈબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
જયનિત કોમ્બેટ હાઈબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કીર્તિમાન મંદાકિની રાયડો
કીર્તિમાન મંદાકિની રાયડો
વધુ વિગત
અવની -  45 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
અવની - 45 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન કર્મવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન કર્મવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
અવની - 90 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
અવની - 90 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન વીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન વીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન જયવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન જયવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન શારદા સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન શારદા સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૨૧ રિસર્ચ રાયડો
ઈન્ડો યુએસ ૨૧ રિસર્ચ રાયડો
વધુ વિગત
પાટીદાર - ૩૪૪ રીસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર - ૩૪૪ રીસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત