સોયાબીન

મેક્સિમા મેક્સસીડ ઍફેસ (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)જંતુનાશક
મેક્સિમા મેક્સસીડ ઍફેસ (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)જંતુનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ લિબેરો (ક્વિનાફોસ 25% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ લિબેરો (ક્વિનાફોસ 25% ઇસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સ્ટાર પેન્ડી (પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)
ક્રિસ્ટલ સ્ટાર પેન્ડી (પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ એ સ્ટાર પ્રો (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)
ક્રિસ્ટલ એ સ્ટાર પ્રો (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)
વધુ વિગત
ટ્રાઈઝો (ટ્રાઈઝોફોસ ૪૦% ઈસી )
ટ્રાઈઝો (ટ્રાઈઝોફોસ ૪૦% ઈસી )
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ લમથોન (થાયોમીથોક્ઝામ 12.6% + લેમ્બડાસાયહેલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી)
ક્રિસ્ટલ લમથોન (થાયોમીથોક્ઝામ 12.6% + લેમ્બડાસાયહેલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ઇમેઝા ગોલ્ડ (ઇમેઝેથાપાયર 10% એસએલ)
ક્રિસ્ટલ ઇમેઝા ગોલ્ડ (ઇમેઝેથાપાયર 10% એસએલ)
વધુ વિગત
મેક્સિમા પેન્ડિમેક્સ(પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)નીંદામણનાશક
મેક્સિમા પેન્ડિમેક્સ(પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી)નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ સ્કાયથાને(મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી)
ક્રિસ્ટલ સ્કાયથાને(મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ રૃટોન(હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી)
ક્રિસ્ટલ રૃટોન(હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી)
વધુ વિગત
ક્રિસ્ટલ ક્રિસ્ટો સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ-પી-એથિલ 9 ઇસી (9.3% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ))
ક્રિસ્ટલ ક્રિસ્ટો સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ-પી-એથિલ 9 ઇસી (9.3% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ))
વધુ વિગત