લોકપ્રિય ઉત્પાદનો

કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
વધુ વિગત
જી - વીન  ડ્રિપ કીટ (૧૬ કિગ્રા)
જી - વીન ડ્રિપ કીટ (૧૬ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૩૦૨ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૩૦૨ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત અવતાર રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
જયનિત અવતાર રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮  હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વધુ વિગત